Uitkeringsgerechtigden onverzekerd te werk gesteld!

participatiepolis verzekering

Participatiepolis / risicoverzekering
De nieuwe participatie wet is nu van kracht en ik vraag mij af of deze mensen wel proper verzekerd zijn met een Participatiepolis ( risicoverzekering). Overal bij de gemeentes lees je wel over de vrijwilligersverzekering maar voor de rest eigenlijk niet. Dus ik constateer dat er een onacceptabel risico wordt genomen met al deze mensen die te werk gesteld worden doordat de gemeentes in gebreken blijven als werkgever en voor hun geen verzekering afsluiten. De VNG zegt de participatiepolis te gaan ontwikkelen, ik zeg veel te laat want per 1-1-2015 is de participatiewet al in gegaan.

Voorbeeld:
Een uitkeringsgerechtigde bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd. Wie betaalt dan de kosten van externe deskundigen, bijvoorbeeld advocaatkosten en eventuele extra medische kosten? Dit is een simpel voorbeeld maar wel toont dit aan dat de participatiepolis nodig is. Dan heb ik het er nog niet over gehad als er bijvoorbeeld een blijvend letsel is, in zo’n geval komt dan de uitkeringsgerechtigde nooit meer uit de ellende, als er voor hem/haar geen participatiepolis is afgesloten!

Grote verschillen per gemeente:
Wat de invulling van de participatiewet betreft merk ik nu in mijn zoektocht dat er grote verschillen zijn per gemeente. De meeste gemeentes hebben vrijwilligerswerk wel verzekerd maar een uitkeringsgerechtigde is geen vrijwilliger maar een verplichte vrijwilliger. Of deze dan ook verzekerd is wordt echt nergens duidelijk. In mijn gemeente verzekeren ze wel mensen die in de WSW ( Wet Sociale Werkvoorziening) vallen en ook de mensen die in een re- integratieproject ( 32 uur volledig arbeid gedurende 6 maanden) worden gezet.

De mensen die een tegenprestatie voor de uitkering moeten leveren worden niet verzekerd met een participatiepolis! In mijn gemeente geven ze een milde invulling aan de tegenprestatie, deze bestaat uit 16 uur per weken gedurende 3 maanden. Echter per gemeente zal het verschillen wie onder de participatiepolis zal vallen en wie niet en hoeveel de tegenprestatie zal zijn die gevraagd wordt. Er is ook nog een derde mogelijkheid namelijk dat ze helemaal geen participatiepolis gebruiken, daar deze extra kosten met zich meebrengt en natuurlijk van het participatiebudget af gaat. Dus per gemeente zijn er grote verschillen. Mijn advies is dan ook vraag het bij jou gemeente na voor je te werk gesteld wordt, indien je niet verzekerd ben tijdens je werkzaamheden loop je een enorm risico.

Gemeentelijke Verantwoordelijkheid:
Gemeentes horen voor alle participatievormen een participatieverzekering ( risicoverzekering) af te sluiten in mijn beleving. De gemeente is opdrachtgever( werkgever) in deze situatie dus komen kosten daarvan voor rekening van de gemeente. Iedere werkgever in Nederland is wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor zijn of haar werknemer. Gemeentes moeten daarin hun verantwoording nemen en de participatiepolis van te voren afsluiten voor de uitkeringsgerechtigden te werk gesteld wordt. Zodat deze volkomen gedekt is wat risico’s betreft vanaf het eerste uur dat zij ze verplicht inzetten.

Wet en regelgeving Rijksoverheid artikel 658:
In het Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 658 nummer 2staat het volgende geschreven.’ De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer’.
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling6/Artikel658/geldigheidsdatum_15-03-2013

Participatiepolis / participatierisicoverzekering voor:
Er zijn vele vormen van te werk stelling die onder de participatiewet vallen, hier onder een opsomming over welke mensen ik het dan heb.
Vrijwilligerswerk / onvrijwillig vrijwilligerswerk
1.Snuffelstages
2.Werkervaringsplaatsen
3.Proefplaatsing met behoud van uitkering
4.Stage beroepsbegeleidende leerplek
5.Participatieplek/-traject
6.Re- integratieproject
7. Tegenprestatie voor de uitkering
Bron (PDF): http://apeldoorn.notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi/action=view/id=60563

Waar moet deze participatiepolis uit bestaan:
Volgens mij moet de participatiepolis minimaal bestaan uit de onderstaand vier verzekeringen bij elkaar gevoegd tot één participatieverzekering. Mocht ik nog iets vergeten zijn dan hoor ik dat graag. Echter kan het zo zijn dat indien er zo’n situatie voor doet men wel eerst informeert of je eigen verzekering dit niet dekt. Dat zelfde gebeurt nu ook bij de verzekering voor vrijwilligers. Indien je eigen verzekering het niet dekt moet de participatiepolis dat dekken.
1.ongevallenverzekering (inclusief ongevallen-inzittenden)
2.aansprakelijkheidsverzekering
3.schadeverzekering (ook verkeersdeelnemers)
4.rechtsbijstandverzekering

Juridische kaders omtrent tegenprestaties / Verzekering:
Als een gemeente de plicht tot het leveren van een tegenprestatie naar vermogen oplegt, zal zij ervoor moeten zorgen dat de uitkeringsgerechtigde tijdens het verrichten van de werkzaamheden verzekerd is. Het gaat daarbij om het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Dit voorkomt dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als het werk leidt tot arbeidsongeschiktheid van de uitkeringsgerechtigde of tot schade bij derden. Lees op deze pagina ook even het stuk van “Risico’s voor gemeentes”.
Bron: http://www.alles-over-tegenprestaties.nl/14-voorpagina/61-tegenprestaties-3

Wat dan te doen bij een ongeval en/of schade:
Stel de uitkeringsgerechtigde wordt te werk gesteld, hij krijgt een ongeluk tijdens deze werkzaamheden en er is voor hem geen participatiepolis afgesloten door de gemeente en hij heeft ook geen eigen verzekering die dit dekt. Dan zit er op dat moment maar één ding op en dat is naar de rechter stappen. Maar in 2014 heeft Staatssecretaris Fred Teeven de wet zo aangepast dat deze weg alleen bewandeld kan worden door mensen met een dikke knip, wat een uitkeringsgerechtigde niet heeft. En nu komt het, niet alle maar wel veel gemeentes hebben wel een verzekering afgesloten om de rechtszaken te dekken die zij verwachten o.a van de participatiewet!

Mijn conclusie is ook dat veel gemeentes er gewoon op gokken dat de uitkeringsgerechtigde de weg naar de rechter moeilijk kunnen gaan en indien zij dat wel doen is de gemeente ingedekt voor eventuele schade. Ik schreef het al eerder, immers zo’n participatiepolis kost geld en dat zal dan van het participatiebudget af gehaald moeten worden. Dit maakt de uitkeringsgerechtigde dan ook rechteloos in het toch al moeilijke bestaan wat deze al heeft. Het is dan ook onacceptabel dat de participatiewet zo uitgevoerd wordt. Op mijn blog staat daarom ook een pagina waar u gratis advies en eventuele rechtshulp kan halen.
Deze vindt u hier: http://blog.keyboardclub.nl/?p=771

Voorbeelden van gemeentes:
Raadsleden Hengelo:
Ik ben niet de enige die vind dat er een collectieve verzekering moet komen, oftewel eigenlijk er al had moeten zijn. Ook twee raadsleden uit Hengelo hebben daar vragen over gesteld in het college zoals u op de onderstaande link kan lezen.
Bron: http://www.radiohengelotv.nl/vragen-over-verzekering-bijstandsgerechtigden-en-participatie/content/item?151786

Vrijwilligersverzekering in de Gemeente Oss: (ook voorwaarden)
Om het nut van vrijwilligerswerk te onderstrepen biedt de gemeente Oss al jaren gratis een vrijwilligersverzekering aan. Tot en met 2013 heeft de gemeente gebruik gemaakt van Lumens Groep in Eindhoven. Vanaf 1 januari maakt de gemeente gebruik van ‘Raetsheren van Orden’. Ook hier benadruk ik weer dat het allemaal mooi en prachtig is maar dat dit geen oplossing biedt voor al die mensen die te werk gesteld gaan worden of al reeds zonder participatiepolis te werk gesteld zijn inclusief de verplichte vrijwilligers. Het zou deze gemeente sieren als zij al die uitkeringsgerechtigden bij deze verzekering zou voegen.
Bron: http://www.vivaan.nl/vrijwilligersverzekering-in-de-gemeente-oss

Gemeente Westvoorne 29 december 2014:
Verzekering: De uitkeringsgerechtigde moet tijdens het verrichten van de werkzaamheden verzekerd zijn. Het gaat daarbij om het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Dit voorkomt dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als het werk leidt tot arbeidsongeschiktheid van de bijstandsgerechtigde of tot schade bij derden. De VNG ontwikkeld op dit moment een participatiepolis. Deze polis zal door de gemeente afgesloten moeten worden. Hier kan je dus weer uit opmaken dat die participatiepolis er nog niet is want de datum van dit gemeentestuk is 29 december 2014, twee dagen voor dat de participatiewet ingaat. Dat is te lezen bij 4.5 Financiële context.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-81080.html

Tot slot:
Al een lange tijd weten alle gemeentes dat de participatiewet per 1 januari 2015 ingaat. Helaas gaat de invulling daarvan bij veel gemeentes hoofdzakelijk over hoe snel men een uitkeringsgerechtigde uit de uitkering kan gooien. Aan de menselijke kant wordt weinig of geen aandacht besteedt. Ook over de risico’s die uitkeringsgerechtigde daarbij lopen wordt blijkbaar niet nagedacht. Een heel slechte zaak en kenmerkend hoe vanuit de overheid over uitkeringsgerechtigden gedacht en gesproken wordt. In mijn beleving een tekortkoming vanuit de overheid en de gemeentes waarbij de uitkeringsgerechtigde in een situatie geplaatst wordt die onacceptabel is.

Ik roep Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma ( PvdA), gemeente besturen en Sociale Diensten op om per omgaande de uitkeringsgerechtigde te beschermen tegen de risico’s die zij nu lopen in verband met de participatiewet. Jullie kunnen mensen dwingen tot van alles, zorg dan ook dat deze mensen de bescherming krijgen waar ze volgens mij wettelijk recht op hebben. Jullie hebben allerlei maatregelen neergeschreven in de participatiewet waar uitkeringsgerechtigden aan moeten voldoen. Dan mag de uitkeringsgerechtigde ook eisen ingedekt te zijn bij al die verschillende vormen van tewerk stelling, dit had immers allang in orde moeten zijn. Zorg dat die participatiepolis er komt en verplicht gemeentes hem ook te gebruiken!

© Gre Hulspas 5-1-2015

 

 

Geef een antwoord